Скочи на садржај

Оглас за продају отпада – секундарних сировина

„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА“

КОМИСИЈА „ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКЕ“

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Одлуке директора „Центра за културу и библиотеке“ број 266-I-01/21 од 13.08.2021. године

ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОТПАДА – СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 1. Подаци о предмету продаје:

Продаје се отпад – секундане сировине: 2 кинопројектора која су расклопљена, из 70-их година прошлог века са покретном киноапаратуром; 2 пећи на дрва; кварцна пећ…

Карактер отпада: неопасан

Локација на којој се налази отпад: Зграда Дома културе у Книћу

Минимална почетна цена откупа по јединици мере откупа секундарних сировина: 25,00 дин./kg. Стварна количина утврдиће се на основу измерене масе на лицу места.

Рок за плаћање купопродајне цене је 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови транспорта, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

 • Услови пријављивања

Понуђач – купац секундарних сировина може бити свако правно лице или предузетник, који поседује дозволу за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање ове врсте отпада у складу са Законом о управљању отпадом или важећи Уговор о пословно техничкој сарадњи са оператером регистрованим за транспорт, скупљање и третман предметне врсте отпада од надлежних органа и који испуњава све друге прописане услове. Право учешћа на огласу имају правна лица која испуњавају услове из огласа и која уплате депозит у висини од 1000 динара.

Уплата депозита се врши на број рачуна 840-1245804-29, шифра плаћања 290, позив на број: 63-044, поред позива на број уписати и ПИБ понуђача, сврха уплате: уплата депозита по огласу.

Понуда се подноси на обрасцу која је саставни део овог обрасца.

Обавезни садржај пoнуде:

I  Подаци о подносиоцу понуде, и то:

 • за правна лица: пословно име, адресу и седиште правног лица, матични број и порески идентификациони број (ПИБ), име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, његов потпис и печат;
 • за предузетнике: пословно име/ име и презиме предузетника, адреса и седиште предузетника, матични број и ЈМБГ грађана (предузетника), његов потпис и печат;
 • број рачуна за враћање уплаћеног депозита;

II Понуда, и то:

 • цену откупа по једном килограму
 • максимални рок у ком ће купац преузети укупну количину старог отпада

III Прилози (докази) уз понуду, и то:

 • копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) или у други одговарајући регистар (број и датум),
 • копија важеће дозволе за управљање отпадом
 • потврду о уплати депозита
 • Начин и време за достављање понуде

Писана понуда подноси се на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа или на сопственом обрасцу који мора да садржи све елементе из обрасца за подношење понуда.

Прилози које купац доставља могу бити фотокопије документа. Продавац задржава право да од купца тражи на увид, оригинална документа.

Писана понуда подноси се непосредно или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти на адресу: „Центар за културу и библиотеке“, Димитрија Михаиловића 1, 34240 Кнић, са назнаком „ПОНУДА ЗА ОТКУП СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА – НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте уписује се назив, седиште и адреса понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Рок за подношење понуда је 5 дана од дана објављивања огласа на сајту „Центра за културу и библиотеке“.

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда. Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују.

 • ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак по овом огласу спроводи Комисија која је образована Одлуком директора „Центра за културу и библиотеке“ број 266-I-01/21 од 13.08.2021. године.

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 25.08.2021. године, у просторијама „Центра за културу и библиотеке“ са почетком у 8 часова.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом понуђене цене у односу на предходну понуду, а понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном ценом , Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

У року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке директора „Центра за културу и библиотеке“ о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Комисија ће обавестити писмено о избору најповољније понуде.

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит не враћа, већ се исти урачунава у купопродајну цену.

Депозит се задржава и не враћа се:

 • Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
 • Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
 • Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну цену у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 034/510-115, сваког радног дана од 08:00 – 15:00 часова.

                                                                                                Комисија:

                                                                                    Мирјана Милошевић Величанин

                                                                                    Марија Милосављевић

                                                                                    Драгана Михајловић

Кликните да бисте преузели – Оглас

Кликните да бисте преузели – Прилог 1 – Понуда

Кликните да бисте преузели – Прилог 2 – Изјава 1

Кликните да бисте преузели – Прилог 3 – Изјава 2